นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนำเสนอและร่วมอภิปรายในงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติ “China-ASEAN Community Youth Talk” หัวข้อ “Sustainable Cities and Communities” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

29 ตุลาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

School of Tourism and Culture Industry, Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติ “China-ASEAN Community Youth Talk”
ในหัวข้อ “Sustainable Cities and Communities” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงาน
โดยนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยร่วมกันนำเสนอ ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ SGD Goal 11 “Sustainable Cities and Communities”
ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส. ณัชชา แลสันกลาง และ น.ส. Wang Wei นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี เป็นที่ปรึกษา
แกลลอรี่