ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน

26 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตราสังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศดังนี้
ก. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (งานวิชาการศึกษา)
1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวกมลดา เรืองอร่าม
6. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
7. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

ข. วัน เวลา สถานที่สอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
การสอบ
1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้)
2) สถานที่สอบ ผ่านระบบออนไลน์โดยการแจ้งช่องทางการสอบผ่านอีเมล์ที่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุแจ้งในใบสมัคร
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียนตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564แกลลอรี่