ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดอบรมสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางการดำรงตำแหน่งวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ

6 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางการดำรงตำแหน่งวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 ผ่าน Zoom พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ
.
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แนวทางการสร้างผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์แก่พยาบาลวิชาชีพที่ต้องการขอรับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น อันเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่ปฏิบัติในบทบาทพยาบาลในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพทุกระดับทั่วประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

แกลลอรี่