ผอ.ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการยกย่องจาก American Academy of Nursing

20 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องแต่งตั้งให้เป็น Fellow of American Academy of Nursing (FAAN) จาก American Academy of Nursing ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

American Academy of Nursing เป็นองค์กรทางด้านการพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล โดยผลักดันให้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนา วิเคราะห์ และ เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาล ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องเป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับชาติหรือนานาชาติมีผลงานโดดเด่นทางด้านการศึกษาพยาบาล การบริหารจัดการ การปฏิบัติการพยาบาล และ การวิจัยทางการพยาบาล ผู้ที่ได้รับการรับเข้าเป็นสมาชิกของ FAAN สามารถใช้อักษร FAAN ต่อท้ายปริญญาสูงสุดที่ได้รับ
แกลลอรี่