คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จาก Laos Friends Hospital for Children สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ Mr. Anousine Phonedala เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จาก Laos Friends Hospital for Children สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาอบรมระยะสั้นหลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Short Course Training: Clinical Microscopy Training) เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่