การบรรยายเรื่อง “e-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน โดยบุ๊กค์คาเซ่”

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง “e-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน โดยบุ๊กค์คาเซ่” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านแนวโน้มการตลาด และด้านการจัดพิมพ์หนังสือแบบ e-book โดยมีคุณอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจกรรม ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท Bookcaze และ Apptividia เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง MBA 1 
แกลลอรี่