กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรด้านวิจัย และ บริการวิชาการเพื่อการหารายได้อย่างยั่งยืน"
แกลลอรี่