ประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

9 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในเปิดการประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 Student Development Paradigm Shift เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อรวมถึงทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา การจัดแสดงผลงานหรือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายในเรื่อง "การบ่มเพาะผู้นำเยาวชนไทยเป็น Youth Soft Power Ambassador" โดยมี รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 36 สถาบัน ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก (ECB1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่