พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET

15 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีความเป็นสากล เพื่อให้หลักสูตรนำร่องจำนวน 32 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองจาก ABET ภายในปี 2568 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรม ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Nimman 3 ชั้น 5 Nimman Convention Centre เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
แกลลอรี่