โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคสนามด้านชายแดนศึกษา

6 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาคสนามด้านชายแดนศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กลไกทางด้านกฎหมายและควบคุมกำกับพรมแดนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และพัฒนาทักษะในการเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตชายแดน

วันและเวลา : 16 – 18 ตุลาคม 2563

สถานที่ : บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ผู้ควบคุมการจัดกิจกรรม : องศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี


แกลลอรี่