PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.12 "การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น"

12 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


PODCASTS ที่นี่เอฟเอ็ม 100 (F.M.100 MHz) ช่วงเปิดบ้านพยาบาล มช. ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 11.30 - 12.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.12 "การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ใกล้ถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ เหตุการณ์บนท้องถนนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้คนจำนวนมากตั้งใจออกเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา หรือแม้แต่ทำภารกิจส่วนตัวต่าง ๆ อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเกิดการบาดเจ็บขึ้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไรก็ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรวมทั้งต้องมีความรู้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือด้วย
.
การมีสติเป็นปัจจัยแรกที่มีความจำเป็นต่อการจัดการต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นต้องรีบแจ้งเหตุให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือทันท่วงที อาทิ ตำรวจ หรือ แจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ติดตามรับฟังสาระอันเป็นประโยชน์ได้จาก PODCASTS EP.12
.
ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.แกลลอรี่