พิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมพิธีฯ
 
         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการดําเนินการด้านอาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน กรมอนามัย มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการก่อตั้งอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับประทานซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการสมัคร รับเลือกที่ถูกสุขลักษณะมาแล้ว ประมาณ มากกว่า 30 ร้านค้า เช่น ร้าน Fresh&Mild, ร้าน Ringo, ร้าน ป.ไก่ตอน, ร้าน Inthanin, ร้านข้าวหมูกรอบ ต้มเลือดหมู ข้าวขาหมู อาหารฮาลาล หรือจะเป็นร้านเครื่องดื่ม black wanila organic และ น้ำหวานใส่ใจ เป็นต้น
แกลลอรี่