การอบรมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)” ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ณ โรงแรมฟลอร่า ครีก เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่