หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 เข้าเยี่ยมชมอารามภิกษุณี นิโรธาราม

7 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 : Religions and Social Change (ศาสนากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม)
เข้าเยี่ยมชมอารามภิกษุณี นิโรธาราม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เข้าใจและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แนวคิดเพศภาวะกับศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของศาสนา และการที่ศาสนาเป็นเบ้าหลอมของโลกทัศน์ของผู้คนและศาสนาปฏิบัติในสังคม
ณ อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่