ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023

7 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ National Dong Hwa ไต้หวัน กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EmJOL4NkDTlKqkgbjJH4H-MBFh2CpfWojZE7lc6FpddhFg?e=PwacDe