ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เดินทางเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

14 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. AKITSU Mototeru, Vice Dean and Principles of Agriculture และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิมหรือคู่พันธมิตรใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัย และการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและสังคมในองค์รวม 


แกลลอรี่