ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการซีรัมวิทยา ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโลหิตจาง ในม้า (EIA) ด้วยวิธี Agar Gel Immunodiffusion ประจำปี 2565 “ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ยอมรับทุกอย่าง (Acceptable)" ตามมาตรฐาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

30 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการซีรัมวิทยา ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโลหิตจาง ในม้า (EIA) ด้วยวิธี Agar Gel Immunodiffusion ประจำปี 2565  “ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ยอมรับทุกอย่าง (Acceptable)" ตามมาตรฐาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
แกลลอรี่