ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15

8 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 งานสัปดาห์หนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ ชั้น 1, 2 อาคารเรียนรวม และ skywalk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร หัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงงาน Medical Book Days ประจำปี 2562 ว่า คณะแพทยศาสตร์ โดยงานห้องสมุดคณะจัดงาน Medical Book Days มหกรรมหนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้ผู้รักการอ่าน มีแหล่งเลือกซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ราคาพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายของขวัญของที่ระลึกหลากหลายประเภท และกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจฟรีตลอดงาน

งาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 ในปีนี้0จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 1, 2 และลาน Skywalk อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือชื่อดังกว่า 40 ร้าน มาจำหน่ายทั้งหนังสือตำราภาษาไทยและต่างประเทศ ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง หนังสือทั่วไป นิยาย หนังสือเด็กและเยาวชน เครื่องมือแพทย์ ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

สำหรับการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถเสนอซื้อหนังสือได้โดยสแกน QR Code ที่ร้านค้าพร้อมกรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการเสนอซื้อได้ทันที ตลอดจนแนะนำบริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ บริการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย เช่น Library Class อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ห้อง Co-working Space บอร์ดเกม 


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยาย และกิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน

การบรรยายเวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องพิพิทธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ“คุณภาพคนส่งผลคุณภาพงาน” วิทยากรโดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “การเป็นแพทย์กับการเป็นนักเขียน” วิทยากรโดย พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร (Sammon) ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “กัญชา... โอสถทิพย์ หรือ ยาพิษร้าย? ” วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “Nature deficit disorderโรค ขาดแคลนธรรมชาติ” วิทยากรโดย อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “หมอ Well(ness) หรือ หมอเวร... ชีวิตที่เลือกได้” วิทยากรโดย ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูล/ กิจกรรม Living Book นิทรรศการหนังสือมีชีวิต จากชมรม LIBIR ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความคิดเชิงสร้างสรรค์/ กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรางวัลจากการตอบแบบประเมิน/ บทเพลงไพเราะจากชมรมดนตรีสากล ฯลฯ

การเดินทางมาร่วมงานนั้น ผู้มาร่วมงานสามารถใช้บริการรถตู้รับส่ง ขสมช. เส้นทาง คณะแพทยศาสตร์-สวนสัก หรือ รถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่อาคารสวนดอกพาร์ค เดินตาม skywalk จนถึงบริเวณงาน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Website: www.med.cmu.ac.th/library/bookdays
Facebook Fanpage : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (@cmumedlib)
Hashtag Search : #medicalbookdays15 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053 935202-8

แกลลอรี่