คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สู่มาตรฐานสากลระดับโลกผ่านการรับรองจาก ACEN เป็นแห่งแรกของไทยและเอเซีย

17 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติ โดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา (2022-2028) จำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย
.
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
.
ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการผดุงครรภ์
9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
10. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นสถาบันทางการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นสถานะเป็น ACEN Candidacy อย่างเป็นทางการ โดยผ่านการรับรองเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกของทวีปเอเซีย
.
การรับรองคุณภาพทางการศึกษาพยาบาลจาก ACEN เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางการศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จดังกล่าวในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง อันมาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะฯ สอดรับกับแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าชัดเจน ที่สำคัญการดำเนินงานเป็นการสนับสนุนขับเคลื่อนจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งองค์กร โดยมุ่งมั่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” (ตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลกภายใน ปี 2567)
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า "การได้รับการรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มั่นใจได้ว่า 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี) และ 10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานสากล เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป"
.
The ACEN accreditation is a mark of quality, ensuring that our twelve nursing program, 2 bachelor's and 10 master's degree programs, are meeting the highest standards. We are especially proud that our programs provide excellent educational experiences to our students, their future employers, and our communities."
.
Thanee Kaewthummanukul, PhD, RN
Dean, Faculty of Nursing
Chiang Mai University
.
"สร้างพลังพยาบาล สร้างอุดมการณ์วิชาชีพ"
Empowering Future Nurses with Pride and Professionalism
.
ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามตัวชี้วัด
.
ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and Understanding) เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (ACEN) รวมถึงเกณฑ์การดำเนินการบริหารงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ACEN ตลอดจนการเห็นความสำคัญของการได้รับการรับรองจาก ACEN ในกลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า
.
ความศรัทธาและมุ่งมั่น (Faith and Commitment) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพราะการสร้างวัฒนธรรมและการดำเนินงานตามเกณฑ์ ACEN ต้องอาศัยความทุ่มเทและเสียสละอย่างมาก อีกทั้งต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่แท้จริง
.
ภาวะผู้นำ (Leadership) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนในคณะฯ ต้องมีความเป็นผู้นำในตนเอง ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกตามที่ได้รับมอบหมายหรือเคยปฏิบัติมาเท่านั้น โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแม่แบบ (Role Model) ทั้งในการทำงาน การยอมรับในหลักการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังนำเกณฑ์มาขับเคลื่อนการบริหารด้านวิชาการ
.
ความกล้า (Courage) เป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำและสมาชิกในคณะฯ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงโดยนำเกณฑ์ ACEN มาขับเคลื่อนการบริหารงานและบริหารหลักสูตร
.
การบริหารระบบ (System Management) ต้องวางแผนและดำเนินงานร่วมกันทั้งคณะฯ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ แต่ต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อจำกัดรองรับความผันผวนของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การระบาดของโควิด -19 เป็นต้น
.
Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)  https://www.acenursing.org/แกลลอรี่