ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์และการลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ

12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณไมเคิล เฮลเลแมน ทูตพาณิชย์และการลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการสวนดอก Medical Innovation District ศูนย์พฤฒิพลังผู้สูงอายุ และแสวงหารือร่วมมือในด้าน Medical and Healthcare ระหว่างไทยและออสเตรเลีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรับรองผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
แกลลอรี่