บ้านช้างเหล็กเปิดต้อนรับคณะนักเรียนสารสาสน์ฯ เชียงใหม่ เรียนรู้โลกมหาวิทยาลัยผ่านประสบการณ์จริง

27 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะฯ และสาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านประสบการณ์จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเสริมสร้างทักษะนักศึกษา เป็นประธานต้อนรับ พร้อมนี้ นักเรียนได้รับฟังข้อแนะนำเรื่องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย รู้จักสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วิศวฯ มช. เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนภาควิชาวิศวกรรมโยธา วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28620