ประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

7 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12) โดยมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้มีการดำเนินการประชุมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวทีการประชุมทางด้านโลหะวิทยาที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักโลหะวิทยาทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการยกระดับการประชุมจากระดับชาติขึ้นเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลหะวิทยาระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในวงวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยด้านโลหะวิทยาของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง
ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 นี้ ภายในงานมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโลหะวิทยา การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ รวมทั้งการมอบมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น และนักโลหะวิทยารุ่นเยาว์ ประจำปี 2561 และการออกบูธแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง


ภาพ, รายละเอียดประกอบข่าว : คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่