ศูนย์ฯ วัสดุศาสตร์ วิทย์ มช. ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุศาสตร์

8 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ ประธานอนุกรรมการเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม และคณะฯ ในโอกาสที่มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และโครงการ ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แกลลอรี่