นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

16 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยในปีนี้ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการทั้งหมด 5 รางวัล เป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

1) รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายภูมิศาสตร์มนุษย์
โดย นางสาวอนุตา ฐานะ จากงานวิจัยเรื่อง “สรรหา สวมใส่ สัญญะ: ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของการบริโภคเสื้อผ้ามือสองที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม (Picking, Feeling, Befitting: On the Geographies of Consumption of Second-hand Clothes that are More Than Just for Wearing)”

2) รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
โดย นายสิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์ จากงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ (Crime-Predictive Model in Chang Phueak Police Station Neighborhood, Chiang Mai Province)”

3) รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
โดย นายพงศพัศ เกษพรหม จากงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงภูมิศาสตร์สำหรับคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5ไมครอน ในจังหวัดน่าน (Geographically Weighted Regression Model for Projection of Particulate Matters 2.5 Concentration in Nan Province)”

4) รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายภูมิศาสตร์กายภาพ
โดย นางสาวสิรินันท์ สมวงค์ จากงานวิจัยเรื่อง “ป่า คน ชุมชนดอย: แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู (Forest, People, Highland Communities: Approaches for Forest Conservation and Rejuvenation)”

5) รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายภูมิศาสตร์มนุษย์
โดย นางสาวนัทญา อนุพงศ์พักตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “การดำรงอยู่ของอาหารพื้นบ้านอาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย (The existence of Ahka local food in Northern Thailand)”

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวพิรงค์รอง จำนงจิตรเจริญ ที่ได้ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายภูมิศาสตร์กายภาพ จากงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณผลผลิตข้าว ในภาคเหนือของประเทศไทย (Impact of Climate Change on Rice Production in Northern Thailand) อีกด้วย
ข้อมูลโดย : www.soc.cmu.ac.th
แกลลอรี่