ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 325.ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 คิวบิกฟุต จำนวน 7 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/6/2563 14:49:01 น.
ไฟล์แนบ