คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/11/2564 13:36:38 น.