คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ (ร่าง TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมประปาและท่อน้ำทิ้ง อาคารชีววิทยา 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/5/2564 16:47:14 น.