คณะอุตสาหกรรมเกษตรเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีนฯ

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/11/2564 14:50:46 น.