คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/11/2564 16:22:33 น.