(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการจัดการความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติ ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/4/2564 18:08:20 น.