ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและล้างจานศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/2/2564 16:09:20 น.
ไฟล์แนบ