คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟฯ

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2/11/2564 15:57:27 น.