ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบ HVAC เพื่อรักษาประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/1/2564 16:55:31 น.