ผู้สนใจเข้าศึกษา


ด้วยปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาคุณภาพของบัณทิต พร้อมทั้งการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รองรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และพร้อมในการนำนักเรียนและผู้สนใจศึกษา ก้าวสู่โลกกว้าง ด้วยความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ด้วยหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ ยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม

เส้นทางลัดสำหรับบริการที่น่าสนใจ

CMU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2556 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device โดบสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CMU e-Theses บนอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

CMU MOOC

CMU MOOC (Massive Open Online Course) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Computer Lab @ITSC (50 pc) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม 

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ Office 365 , Photoshop , Illustrator และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-943827 

Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การออกเสียง การอ่าน และหลักไวยากรณ์Blended Learning: Lanna Culture in Context of English และระบบบันทึกเสียงพูดผ่านแอปพลิเคชั่น Android English in modern world เปิดให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ CMU Account ลงชื่อเข้าใช้งาน ภายในระบบประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 12 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4374
Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
Line : @wal3469f 
Website : CPE.pharmacy.cmu.ac.th

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก ดังนี้
1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี บริการเงินยืมฉุกเฉิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล CMU SD เพื่อบริหารจัดการงานด้านทุนการศึกษา
2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล CMU SD และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น สถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่มีการดำเนินงานด้านนี้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย โครงการตลาดพืชผักดี การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ปี 2558 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร ขนาดใหญ่แห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มีภารกิจดังนี้
1.สร้างโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการ
2.พัฒนาจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ โดยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ เช่นการออกแบบท่าภาษามือ
4.ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตพิการ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วม 5 ประเภทความพิการ
โดยมีหลักการดำเนินงาน คือ การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เท่าเทียม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อารยสถาปัตย์ และการดำรงชีวิตอิสระ
บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

งานพัฒนาทักษะชีวิต

งานพัฒนาทักษะชีวิต แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1.รับผิดชอบดูแลการพัฒนา และให้คำปรึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 .สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ของผู้นำนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างเสริม ให้นักศึกษาเป็นพลเมืองโลก

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย สนับสนุนการวิจัย  บริการ Journal Selector  และบริการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการ (โทร. 053-94-4506) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มุ่งเน้นการวิจัยบนที่สูงเชิงสหสาขาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์เชิงธุรกิจ และเป็นศูนย์ที่สามารถพึ่งตนเองได้