วิศวฯ สิ่งแวดล้อม มช. รับมอบปั๊มจุ่มใต้น้ำเป็นสื่อการสอน เรียนรู้ และใช้งานจริง จากแบรนด์ญี่ปุ่นคุณภาพ Thai ShinMaywa

25 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบสื่อการสอนเพื่อการศึกษา และการใช้งานจริง จาก บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด (Thai ShinMaywa) แบรนด์ดั้งเดิมอายุ 100 ปี คุณภาพชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ขยายกิจการมายังประเทศไทยกว่า 35 ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา เพิ่มแหล่งการเรียนรู้แก่นักศึกษารวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับ Submersible pump: ปั๊มจุ่มใต้น้ำ หรือ ปั๊มบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และหัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ เป็นผู้รับมอบจากหัวหน้าสูงสุดฝ่ายผลิต คุณชินโก คุโรดะ พร้อมคุณฮิซาชิ โทโยฮาระ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด หัวหน้าฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารธุรกิจของชินเมวา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.


การส่งมอบอุปกรณ์ข้างต้น ประกอบด้วย สื่อการสอนจะเป็นลักษณะ Cut Model ของ Submersible pump ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของโรงงานที่ผลิต โดยจะเห็นส่วนประกอบภายใน และ Demo pump ปั๊มตัวทดลอง รุ่น CN501-MT 0.75 kW. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงคู่มือการเลือกใช้งานของอุปกรณ์ ควบคู่กับการออกแบบ และคำนวณระบบการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการคำนวณ และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สื่อการสอนที่ได้รับจะทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานในอนาคต จนเพิ่มประสิทธิภาพในการชำนาญงาน และคุณภาพของนักศึกษา มช. อีกด้วย

แกลลอรี่