ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษารหัส 64 และนักศึกษารหัส 65 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ

22 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่