เดินหน้าอัปเกรดพร้อมผลักดันยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม วิศวฯ จัดบรรยายแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัยของ มช.

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้การกำกับของรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ จัดการบรรยายแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการส่งเสริมงานวิจัย อีกทั้งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นับเป็นการสร้างระบบนิเวศ หรือ Platform ที่เหมาะสมในการบูรณาการองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมพัฒนากลไกสนับสนุน รวมถึงผลักดันให้เกิดงานวิจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบสูง งานวิจัยชั้นแนวหน้า ตลอดจนงานวิจัยเชิงลึก ทั้งยังส่งเสริมการสร้างสรรค์ ถ่ายทอดนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชุมชนและสังคม ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives : SO) มุ่งเน้นสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) ผู้บรรยาย คือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย พันธกิจด้านการวิจัย กล่าวต้อนรับ พร้อมเปิดการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31839
แกลลอรี่