สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด “ค่ายสร้างครู ครั้งที่ 11 ตอน “เขาเรียกฉันว่าคุณครู”

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างครู ปี 11 ตอน “เขาเรียกฉันว่าคุณครู” โดยมี นายสุทธิพงษ์ คำสุวรรณ์ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 ราย และคณะทำงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 220 ราย ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 5- 9 เมษายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้ได้ค้นหาตัวเองว่ามีความชอบในวิชาชีพครู กิจกรรมในภาคกลางวัน ประกอบด้วย กิจกรรม “แนะแนวคณะศึกษาศาสตร์จากพี่สู่น้อง” “การฟังบรรยาย เรื่อง แรงบันดาลใจในวิชาชีพครู” “โรงเรียนหยังหนู” “การทดลองเขียนแผนการสอน” “Micro Teaching” “วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพศึกษา” “สงกรานต์ค่ายสร้างครู” และกิจกรรม “ของดี 4 ภาค” ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย “การแสดงเปิดตัวประธานค่าย” “การละเล่นรอบกองไฟ” “กิจกรรมขันโตกค่ายสร้างครู” รวมทั้งการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมกลุ่ม 
แกลลอรี่