การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะสังคมศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :
- เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรภายในคณะฯ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ โดยรวม
- เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ

วัน เวลา สถานที่ : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่