การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงของคณะสังคมศาสตร์

26 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมรับฟังคำแนะนำในการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  
แกลลอรี่