อบรมหลักสูตร “GMP/HACCP ตามมาตรฐาน CODEX

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการ การอบรมหลักสูตร “GMP/HACCP ตามมาตรฐาน CODEX”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ของระบบ GMP ตามมาตรฐาน CODEX ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และสามารถนำความรู้ของระบบ HACCP ไปปรับใช้ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (2-302) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่