Chiang Mai CCS สานต่อความร่วมมือจากการศึกษาดูงานที่เดนมาร์ก ในการประชุม “Political Consultation ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 6”

17 ตุลาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) หรือ กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) นำโดย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมให้ข้อมูลใน   “การประชุม Political Consultation ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 6” โดยมีคุณบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ Mrs. Lina Gandl?se Hansen รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านการค้าและความยั่งยืนระดับโลก เป็นประธานร่วมฝ่ายเดนมาร์ก พร้อมด้วย ฯพณฯ Mr. Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุม Political Consultation เป็นเวทีหารือทวิภาคีที่สำคัญในการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเดนมาร์กในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และความมั่นคงของทั้งสองประเทศ

ในวาระประชุมเรื่อง Green Energy Transition ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รายงานสรุปการเดินทางศึกษาดูงานวิจัยด้าน CCS ณ โครงการ Greensand และ Technical University of Denmark (DTU) ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และเสนอแผนการทำความร่วมมือต่อเนื่องด้าน CCS ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ อาทิ การตั้งคณะทำงานเฉพาะ (Working Group) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคน (Capacity Building) และการลงนามข้อตกลงร่วมกันด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แกลลอรี่