คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี พร้อมด้วย คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ คุณนุชนาท สุพรรณอุดม หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ คุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่และทีมบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนแผนการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

แกลลอรี่