ผู้บริหาร STeP ผสานพลังเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ขับเคลื่อนอุทยานฯ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

23 พฤษภาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ Royal Cliff Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดในการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่จัดกิจกรรม


กิจกรรมประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโฆษกกระทรวง อว. ให้เกียรติกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม


ในการนี้ คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้ โดยมี คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการอุทยานฯ พร้อมทั้งร่วมหารือผลักดันกลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาคอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แกลลอรี่