โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2565 (TED Youth Startup 2022) รอบที่ 2

3 พฤษภาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์

สมัคร “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2565 (TED Youth Startup 2022) รอบที่ 2”


โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร 


  • โปรแกรม Ideation (IDEA)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(TED Fellow) 


  • โปรแกรม Proof of Concept (POC)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

 

สนใจสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่
รอบที่ 2 รับจำนวนจำกัด IDEA 100 โครงการและ POC 50 โครงการ เพื่อผ่านเข้ารอบกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการต่อไป

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บนหน้าเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th

 

 ต้องการขอรับทุน

ติดต่อขอรับคำปรึกษาและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

 

ผู้ประสานงาน

  • ณิชานันท์ (แคท) โทร. 08 3668 6851
  • พิชญา (นิ้งหน่อง) โทร. 09 9243 5550

หรือ facebook: basecamp24

แกลลอรี่