รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

26 มีนาคม 2562

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 มีผู้ขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 90 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีผู้ได้รับทุนรวม 70 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 19 คน ระดับปริญญาโท 51 คน ดังประกาศแนบท้ายนี้

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562 รอบที่หนึ่ง
- ข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
- Announcement of the Graduate School, Chiang Mai University TA/RA 2019

 
ข้อมูลโดย : https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000907&&lang=en