รับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ

21 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่