อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมการประชุม Moving Forward in Unity 2023 Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era

2 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็น Co-host ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Moving Forward in Unity 2023 Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives" จัดโดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เป้าหมายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องของพยาบาลและนักวิชาการในยุคสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Age Society) ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทำดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในส่วนของ Panel discussion นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการอีกด้วย


แกลลอรี่