มช. จับมือ โลตัส “ ต่อยอดด้านวิทยาการข้อมูล สู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านปัญญาประดิษฐ์”

9 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณอติพร เจริญศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และรองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูล และ คุณพิชญา รตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสรรหาบบุคลากร และคุณลักษณ์สุรีย์ เดชฤกษ์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม แบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาด้านวิทยาการข้อมูลในด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ สร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ในวันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุกใน 3 ด้าน คือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy) อาหารและสุขภาพ (Food and Health) และ ลานนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) โดยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านข้อมูลและสารสนเทศ จะถูกนำมาสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์เหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้การผลักดันดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มีกลไกการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ทั้งในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนการฝึกงาน สหกิจศึกษา การอบรมระยะสั้น การสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนการพัฒนางานในด้านต่างๆ ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยจะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานร่วมกันในนามกลุ่มบูรณาการวิชาการ ทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือเป็นหลัก”

     ด้านคุณอติพร เจริญศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม กล่าวเสริมว่า “ในฐานะห้างค้าปลีกที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมานานกว่า 27 ปี ความมุ่งมั่นของโลตัส คือการส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง และประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมผ่าน Omni-Channel Platform เพื่อให้ลูกค้า “รู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัส” และตั้งเป้าหมายในการเป็น SMART Community Hub ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบ SMART ของลูกค้า ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาเพิ่มความสะดวกสบายและความสนุกในการใช้บริการ ความร่วมมือระหว่างโลตัสและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรที่มีระบบ ไอทีที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ทีมงานโลตัสเอง จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ในด้านไอทีกับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา digital technology และนวัตกรรมของประเทศไทย สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญ โภคภัณฑ์ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สังคม และบริษัทฯ ในลำดับสุดท้าย”

แกลลอรี่