อาจารย์พยาบาล มช. เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

3 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2566 จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
.
วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน รัฐบาลจึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์
.
อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ได้นำความรู้ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน เสียสละ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ครองตน ครองคน ครองงาน จนถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี อีกทั้งดำรงตนสมภาคภูมิในฐานะข้าราชการไทย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แกลลอรี่